Универсална методика за изчисляване на количествена оценка на качеството на работната среда

Това е една моя дипломна работа, защитена в ТУ - филиал Пловдив през 1994 г., и изпробвана в същия филиал "върху" персонала и преподавателите. Имам трима научни ръководители, двама от които - доктори на науките. Методиката дава унифицирана, научно обоснована, несубективна и универсално приложима емпирична оценка на качеството на работната среда.

Основата на методиката са статистически методи, изследващи процеси, зависещи само от природните закони. Тя е доказана теоретично и на практика. При еднакви входни данни неизменно дава еднакъв резултат. Скоростта на оценяване позволява оценката да се повтаря всеки месец за всяко работно място, и дори изготвяне на "диаграма на качеството" му, съответно позволява "прицелено" действие за подобряване на качеството му .

Резултатът от оценката е емпиричен, числов. Лесно разбираем, лесно съпоставим. Унифицираната оценка във всички сектори на производството и услугите ще позволи ясно и еднозначно разбиране на условията на труд от всеки.

Оценката не се влияе от човешкия фактор в производствения процес - оценявания няма как да изкриви информацията. Работи се само с "налична информация" - няма нужда от скъпи апаратури, не се провеждат физически измервания на работното място, и затова няма начин за грешка или манипулация.

Оценката не се влияе от човешкия фактор в процеса на оценяването - оценителя няма как да изкриви информацията. Работи се само с "публична информация" - лесно проверяема и затова неподдаваща се на корупция.

Методиката позволява да се направи точна неоспорима емпирична оценка на всяко работно място. Тя е абсолютно универсална - не зависи от вида на производството, нито от отрасъла, нито дори от сферата (производство, услуги, нематериално производство). Приложима е навсякъде, където работят хора.

Част от очакваните резултати от приложението на методиката:

  1. Правилно изчисление на медицинските осигуровки;
  2. Стимулиране на инвестициите в по-добри работни условия и почивка за персонала;
  3. Обръщане на главната цел на здравеопазването от "премахване на последствията" (лечение) към "недопускане на заболявания" (профилактика);
  4. Подобряване на здравното състояние на работещите;
  5. Повишаване качеството на живот;
  6. Универсална основа за изчисляване на справедливи данъци;
  7. Повишаване събираемостта на данъците;
  8. Позволява ежемесечен "мониторинг" на всяко работно място;
  9. Може да бъде "универсален усреднен индекс (рейтинг) на предприятието";
  10. Може да е един от критериите при избор на работно място от работниците.

Как можем да я използваме най-полезно?

Share this

Leave a Reply